TOPPERS - X

Abhishek Singhal

10

Aakriti Kulshrestha

10

Ram Singh Parma

10

Rajat Pratap Singh

10

Rishabh Tiwari

10

Ritu Yadav

10

Shilpi Upadhyay

10

Ayush Khandelwal

10

Priyanshi Chauhan

10

Riya Sharma

10